28 Cdo 1994/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 43 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

28 Cdo 1994/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobců A) V. Š., B) E. Š., proti žalované L. G., zastoupené advokátkou, o zrušení směnné smlouvy, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 9 C 210/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.4.2005, č.j. 19 Co 687/2005-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud v Českých Budějovicích jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 9.12.2004, č.j. 9 C 210/2004-43, zamítl návrh, aby soud zrušil s okamžitou platností neoprávněně uzavřenou směnnou smlouvu uzavřenou mezi L. G. a manžely Z. dne 25.4.1995 a aby žalované bylo uloženo do 3 dnů zařídit zrušení směnné smlouvy u Katastrálního úřadu. Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 26.4.2005, č.j. 19 Co 687/2005-62, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dne 8.7.2005 dovolání (č.l. 69). Soud prvního stupně usnesením ze dne 11.7.2005, č.j. 9 C 210/2004-72, vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnili své dovolání a uvedli, proti kterému rozhodnutí dovolání směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá a čeho se dovolatelé domáhají. Současně poučil dovolatele, že pokud nemají právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem podle § 241 odst. 2 o.s.ř. a přiložena plná moc pro advokáta pro dovolací řízení. Dále poučil dovolatele, že nebude-li přes výzvu soudu dovolání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, dovolací soud odmítne usnesením podání, kterým se zahajuje dovolací řízení. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolatelům doručeno dne 18.7.2005.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací v této věci postupoval podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., účinné od 1.1.2001. Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo totiž vydáno po účinnosti zmíněné novely v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení novely, rovněž odvolací soud postupoval proto podle ustanovení bodu 15. těchže přechodných ustanovení. Pro dovolací soud platí stejný důsledek podle bodu 17 přechodných ustanovení. Proto v tomto rozhodnutí jsou nadále uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen o.s.ř. ).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnili dovolatelé své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložili, že by sami byli osobami s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolatelům formou svého usnesení ze dne 11.7.2005, č.j. 9 C 210/2004-72, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolatelům přiměřenou lhůtu 30 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolatelům se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného odmítnutí dovolání v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolatelům řádně doručeno dne 18.7.2005. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranili.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Dovolatelé nebyli v dovolacím řízení úspěšní a žalované v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu