28 Cdo 1989/2003
Datum rozhodnutí: 20.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1989/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce Města Ch., zastoupeného advokátem, proti žalované V. s. S., s. r. o., zastoupené advokátem, o vyklizení vodohospodářského zařízení, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 280/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 4. 2003, č. j. 18 Co 141/2003-172, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení o dovolání ve výši 1.975,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek z dovolání, a to ve výši 500,- Kč, prostřednictvím Okresního soudu v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce vzal podáním ze dne 14. 12. 2003 své dovolání v celém rozsahu zpět. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. přiznal, vzhledem k procesnímu zavinění žalobce, dovolací soud žalované náhradu nákladů dovolacího řízení. Tyto náklady spočívaly v odměně právního zástupce za vyjádření k dovolání, která po krácení na polovinu (§ 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb.) představovala částku 1.900,- Kč; přičíst bylo nutno režijní paušál ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Byla-li důvodem zpětvzetí dovolání dohoda o narovnání, uzavřená mezi stranami, pak účastníkům nic nebrání, aby si v rámci této dohody dodatečně vyřešili i otázku konečné úhrady nákladů dovolacího řízení.

Dovolací soud rozhodl též podle § 3 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o vrácení soudního poplatku z dovolání, který byl žalobci vyměřen ve výši 500,- Kč. Poplatek bude vrácen prostřednictvím soudu prvního stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 20. ledna 2004

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu