28 Cdo 1969/2011
Datum rozhodnutí: 03.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1969/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 2,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 130/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2010, č. j. 58 Co 182/2010-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í


Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 3. 2010, č. j. 10 C 130/2008-91, jímž byl pro vady odmítnut návrh žalobce na zahájení řízení (viz § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudní řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř.).
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 10. 2010, č. j. 10 C 130/2008-121, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2011,. č. j. 58 Co 13/2011-150, zamítnuta. Následně byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 2. 2011, č. j. 10 C 130/2008-151, vyzván k tomu, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K tomu mu byla stanovena lhůta čtrnácti dnů; současně byl žalobce poučen, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.
Doručené výzvě žalobce nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 3. srpna 2011


JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu