28 Cdo 1933/2009
Datum rozhodnutí: 01.07.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1933/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce P. A., zastoupeného advokátem, proti žalovanému V. K., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 460.018,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 256/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 4. 12. 2008, č. j. 23 Co 359/2008-414, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 10.3.2008, č.j. 8 C 256/2003-378, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci stejně jako ve svém předchozím rozsudku, může být shledáno přípustným jen při splnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.


Přípustným však podle uvedeného ustanovení není, neboť dovolatelem vznesené námitky nemohou založit zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, protože odvolací soud postupoval:


v otázce, zda lze připustit změnu žaloby a nárok žalobci přiznat z jiného právního titulu, než jakého se dovolával žalobce, v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, podle níž jestliže na základě zjištěného skutkového stavu věci lze žalobci přiznat plnění, kterého se petitem své žaloby domáhal, nesmí soud žalobu zamítnout, i kdyby se žalobce plnění domáhal z jiného právního důvodu, než ze kterého mu skutečně náleží (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2006, sp. zn. 21 Cdo 1586/2005, nebo ze dne 11.3.2008, sp. zn. 25 Cdo 2181/2006, nebo ze dne 12.11.2008, sp. zn. 28 Cdo 2713/2008);


v otázce, kdo je aktivně legitimován k žalobě z bezdůvodného obohacení vzniklého podnájemci z užívání nebytového prostoru na základě neplatné podnájemní smlouvy, v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, podle níž užíval-li někdo bez právního důvodu věc, k níž svědčí právo nájmu jinému, získal jejím užíváním majetkový prospěch, a to na úkor nájemce věci, místo něhož věc užíval, a nikoliv na úkor vlastníka věci (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2009, sp. zn. 32 Cdo 2201/2009, nebo ze dne 30.11.2004, sp. zn. 25 Cdo 264/2004, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 31/2005);


při zjišťování skutkového stavu věci v souladu s konstantní judikaturou Ústavního i Nejvyššího soudu, podle níž ze zásad řádného procesu automaticky nevyplývá povinnost soudu provést všechny důkazy, které účastník řízení navrhl. Soud však musí nejen o vznesených návrzích (včetně návrhů důkazních) rozhodnout, ale také pokud jim nevyhoví ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů (zpravidla ve vztahu k hmotněprávním předpisům, které aplikoval a právním závěrům, k nimž na skutkovém základě věci dospěl) navržené důkazy neprovedl (§ 157 odst. 2 o. s. ř.) (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 8.7.1999, sp. zn. III. ÚS 87/1999, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.2.2009, sp. zn. 28 Cdo 4820/2008).


Namítaná nesprávnost skutkových zjištění přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) rovněž založit nemůže (srov. § 241a odst. 3 o.s.ř.).


Citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsoud.cz, rozhodnutí Ústavního soudu na stránkách http://nalus.usoud.cz .


Z důvodů shora uvedených dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nemá zásadní právní význam, neboť je v souladu se zákonem a ustálenou judikaturou dovolacího i Ústavního soudu. Vycházeje z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání a vyjádření žalovaného k němu jsou účastníkům známy a jsou součástí procesního spisu vedeného soudem prvního stupně, dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 1. července 2009


JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.


předsedkyně senátu