28 Cdo 1899/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 1899/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobkyně M. D. , proti žalované L. K. , zastoupené Mgr. Markem Landsmannem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53, o zaplacení 299 246 Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 303/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 26. srpna 2014, č. j. 23 Co 495/2013-423, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2015, č. j. 28 Cdo 1899/2015 - 442, se opravuje (doplňuje) tak, že žalovaná (L. K.) je bytem, zastoupena Mgr. Markem Landsmannem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2015, č. j. 28 Cdo 1899/2015-442, jímž byl v nákladovém výroku pod bodem III zrušen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 26. srpna 2014, č. j. 23 Co 495/2013-423, a věc mu byla v tomto rozsahu vrácena k dalšímu řízení, byl uveden nesprávný údaj o bydlišti žalované (jejíž bydliště je na shora označené adrese v) a současně písemné vyhotovení usnesení postrádalo údaj o tom, že žalovaná (dovolatelka) je zastoupena Mgr. Markem Landsmannem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53 (jemuž žalovaná prokazatelně udělila plnou moc i pro dovolací řízení, zatímco plná moc obecného zmocněnce žalobkyně zanikla právní mocí rozhodnutí odvolacího soudu; § 28 odst. 6 občanského soudního řádu).

Uvedené chyby, jež jsou zjevnou nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí (chybou v psaní), proto Nejvyšší soud opravil postupem podle § 164 občanského soudního řádu vydáním tohoto (opravného) usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2015
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu