28 Cdo 189/2011
Datum rozhodnutí: 01.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 odsst. 1 písm. d) předpisu č. 229/1991Sb.
28 Cdo 189/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause o dovolání dovolatelky B. S. , jež byla v řízení zastoupena JUDr. Filipem Horákem, advokátem, 602 00 Brno, Radnická 11, za niž po jejím úmrtí 4. 2. 2008 jedná Nadace Jana a Berty Schmidtových (J. und B. S.-S.), Burghausen (SRN-Horní Bavorsko), zastoupen JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, 601 00 Brno, Poštovská 8c, a J. H. , zastoupená rovněž JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 25. 10. 2007, sp. zn. 18 Co 115/2007, vydanému v právní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 263/2003 /žalobců : a) B. S. , b) T. K. , a c) Trustu Felixe Kohna se sídlem New York , 225 W 34th ST STE1860, NY 10122 (USA), zastoupených Vratislavem Pěchotou, Jr., Esq., New York, Penn Plaza 14, 225 West 34th Street, Suite 1816 /101 22 USA New York/, a dalších účastníků řízení : 1) B. S. , zastoupené JUDr. Filipem Horákem, advokátem, /za niž po jejím úmrtí 4. 2. 2008 jedná Nadace Jana a Berty Schmidtové a Jana Halouzková, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem/, 2) Pozemkového fondu ČR , IČ 4579 7072, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, 3) Statutárního města Brna , IČ 4499 2785, 601 00 Brno, Dominikánské náměstí 1, a 4) Ředitelství silnic a dálnic ČR , IČ 6599 3380, 100 00 Praha 10, Čerčanská 17, o nahrazení rozhodnutí správního orgánu), takto :I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobců, podané u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 263/2003, bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Brně z 8. 1. 2007, č. j. 32 C 263/2003-197. Tímto rozsudkem soudu prvního stupně byla zamítnuta žaloba žalobců, domáhajících se, aby rozhodnutím soudu bylo určeno, že vlastníky pozemků dříve zapsaných v pozemkové knize jako části pozemků parc. č. 2512/1-role, parc. č. 2512/2-role a parc. č. 2523-role, o celkové výměře 5277 m2, v katastrálním území B. I., nyní zapsaných v katastru nemovitostí jako části pozemků parc. č. 2063 ostatní plocha, parc. č. 2077/1-orná půda, parc. č. 2078/1-ostatní plocha, parc. č. 2078/19-ostatní plocha, parc. č. 2078/21-ostatní plocha, parc. č. 2078/5-ostatní plocha, parc. č. 2079/1-ostatní plocha, parc. č. 2079/9-ostatní plocha a parc. č. 2083/1-ostatní plocha v katastrálním území H. H. nejsou žalobci B. S., T. K. a F. K., ani účastnice řízení B. S., neboť jejich vydání brání překážka ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., když jejich nárok byl však prokázán a uvedení žalobci a B. S. budou mít tedy nárok na náhradní pozemky každý stejným dílem (tedy každý jednou ideální čtvrtinou). Žalobcům bylo uloženo zaplatit společně a nerozdílně účastnici řízení B. S. náhradu nákladů řízení částkou 5.236,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Bylo také rozhodnuto, že ve vztahu žalobců a účastníků řízení Pozemkového fondu ČR, Statutárního města Brna a Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56) nemá žádný z nich právo na náhradu nákladů řízení.


O odvolání žalobců proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně z 25. 10. 2007, sp. zn. 18 Co 115/2007. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek Městského soudu v Brně z 8. 1. 2007, č. j. 32 C 263/2003-197, změněn (ve výroku označeném I.) tak, že bylo určeno, že oprávněné osoby B. S., B. S., T. K. a F. K. nejsou vlastníky pozemků dříve zapsaných v pozemkové knize jako části pozemků parc. č. 2512/1-role, parc. č. 2512/2-role a parc.č. 2523-role, o celkové výměře 5277 m2, v katastrálním území B. I., nyní zapsaných v katastru nemovitostí jako části pozemků parc. č. 2063-ostatní plocha, parc. č. 2077/1-orná půda, parc. č. 2078/1-ostatní plocha, parc. č. 2078/19-ostatní plocha, parc. č. 2078/21-ostatní plocha, parc. č. 2078/25-ostatní plocha, parc. č. 2079/1-ostatní plocha, parc. č. 2079/9-ostatní plocha a parc. č. 2083/1-ostatní plocha v katastrálním území H., neboť jejich vydání brání překážka ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., mají však nárok na náhradu za tyto nevydané pozemky, každý ve výši jedné čtvrtiny. Ve výroku o nákladech řízení (označených II. a III.) byl uvedený rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že žalobci ani žádný jiný účastník řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení. Bylo vysloveno, že výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo nahrazeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Brno ze 16. 9. 2003, zn. 3239/92/29 RNP, RN. Bylo také rozhodnuto, že žalobci ani žádný jiný účastník řízení nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl dne 6. 12. 2007 doručen advokátu, který účastnici řízení B.S. v řízení zastupoval, a dovolání ze strany této dovolatelky bylo dne 4. 1. 2008 podáno u Městského soudu v Brně, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Protože dovolatelka B. S. po podání svého dovolání zemřela dne 4. 2. 2008 a žalobce F. K. zemřel 15. 7. 2008, Městský soud v Brně usnesením z 25. 8. 2010, č. j. 32 C 263/2003-365, rozhodl, že v tomto řízení bude namísto žalobce F. K. pokračováno s Trustem Felixe Kohna se sídlem v New Yorku, 225 W 34th ST STE 1830, NY 10122 (USA), a namísto zemřelé účastnice řízení B. S. (J. und B. S.-S.) se sídlem v Berghausen (Spolková republika Německo-Horní Bavorsko) a b) s J. H.

Podáními z 3. 5. 2010 a 24. 9. 2010 bylo dovolání podané B. S. před jejím úmrtím 4. 2. 2008, vzato zpět J. H. a Nadací Jana a Berty Schmidtových, zastoupených JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, a to v celém rozsahu s návrhem na zastavení řízení a s návrhem, aby žádný z účastníků řízení tu neměl právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobci B. S., T. K. a Trust Felixe Kohna podáním z 5. 7. 2010 vyslovili souhlas se zpětvzetím dovolání uvedenými právními nástupci dovolatelky B. S. s tím, že se vzdávají tímto výslovně práva na náhradu nákladů řízení .

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Proto podle tohoto ustanovení dovolací soud řízení o dovolání zastavil a o nákladech tohoto řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 1. března 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu