28 Cdo 1870/2003
Datum rozhodnutí: 26.11.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1870/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Petra Hübnera a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., ve věci žalobce: K. T., zast. advokátkou, proti žalovanému: D., s.r.o., zast. advokátem, o zaplacení 1,543.082,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 13 C 574/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.5.2003 č.j. 39 Co 21/2003 119, takto:

I/ Dovolání se o d m í t á .

II/ Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací ( § 10a o.s.ř.) zjistil, že dovolání žalobce v této věci je nepřípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. Z tohoto důvodu neobsahuje toto usnesení odůvodnění ( § 243c odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud dle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. výkladem a contrario, neboť písemné vyjádření žalovaného k dovolání nebylo pro závěr dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání významné, proto ani náklady s tím vzniklé nelze považovat za náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. listopadu 2003

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu