28 Cdo 1858/2006
Datum rozhodnutí: 27.08.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1858/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivou Brožovou v právní věci žalobkyně: Česká republika S. a ú. s. P. k., zastoupené advokátkou, proti žalovanému JUDr. Ing. M. K., zastoupenému advokátem, o zaplacení 850.034,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 283/2001, o návrhu žalovaného na opravu rozsudku Nejvyššího soudu z 12. 6. 2007, č. j. 28 Cdo 1858/2006-186, takto:


Výrok I. rozsudku Nejvyššího soudu z 12. 6. 2007, č. j. 28 Cdo 1858/2006-186 se opravuje tak, že se za slova Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 5. 2005, č. j. 21 C 283/2001-150 vkládá ve výroku I. jen co do částky 117.920,40 Kč a ve výrocích III. a IV. .


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný navrhl opravu rozsudku Nejvyššího soudu z 12. 6. 2007, č. j. 28 Cdo 1858/2006-186, podle ustanovení § 164 o. s. ř. s tím, že dovolací soud měl zrušit rozsudek soudu prvního stupně, jen pokud jím bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci částku 117.920,40 Kč, a ponechat jej v platnosti ve zbývající částce 84.249,60 Kč. Jako důvod svého návrhu uvedl, že výrok I. rozsudku soudu prvního stupně byl odvoláním napaden jen co do částky 117.920,40 Kč.


Podle ustanovení § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení.


Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2007, č. j. 28 Cdo 1858/2006-186, vyplývá, že soud přezkoumal napadené rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl výrok odvolacího soudu dovoláním napaden a zjistil, že důvody pro zrušení rozsudku odvolacího soudu platí do částky 117.920,40 Kč i pro rozsudek soudu prvního stupně včetně nákladových výroků, ale tuto skutečnost nepromítl do výroku svého rozsudku. Z toho důvodu Nejvyšší soud tuto zjevnou nesprávnost opravil vydáním opravného usnesení ve smyslu ustanovení § 164 a § 167 o. s. ř. tak, jak je ve výroku uvedeno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 27. srpna 2007


JUDr. Iva B r o ž o v á


předseda senátu