28 Cdo 1858/2003
Datum rozhodnutí: 23.09.2003
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1858/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyň A/ B. Š. a B/ J. H., proti žalovanému L. Č. r. H. B., o vydání restituce a náhradu za vytěžené dřevo, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 12 C 99/2002, o dovolání žalobkyň proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2003, č. j. 18 Co 59/2003-56, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2003, č. j. 18 Co 59/2003-56, bylo k odvolání žalobkyň potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 7. 2002, č. j. 12 C 99/2002-27, o odmítnutí návrhu žalobkyň na zahájení řízení. Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně, že žalobkyně, přes výzvu soudu s upozorněním na následky jejího nesplnění, neodstranily vady svého žalobního podání (§ 43 odst. 1, 2 o. s. ř.).

Na usnesení odvolacího soudu reagovaly žalobkyně podáními, adresovanými nejprve Vrchnímu soudu v Praze a poté Okresnímu soudu v Karlových Varech, z nichž je podle obsahu patrný nesouhlas s odmítnutím žaloby. Druhá ze žalobkyň požádala též o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, soud prvního stupně však její návrh usnesením ze dne 14. 5. 2003 (pravomocným dne 11. 6. 2003) zamítl.

Obě žalobkyně tedy nebyly v dovolacím řízení zastoupeny advokátem, ač je takové zastoupení podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. v tomto řízení povinné. Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 10. 7. 2003 vyzval žalobkyně ke splnění této povinnosti, a to i s upozorněním na následek zastavení dovolacího řízení v případě, že nedostatek zastoupení neodstraní. Žalobkyně poté předložily plnou moc advokáta JUDr. K. J., ovšem generální zmocnění v předtisku plné moci obsažené je omezeno jen na nahlédnutí do spisu. Advokát také dosud neprovedl žádný procesní úkon, který by bylo možné posoudit jako převzetí zastoupení žalobkyň pro dovolací řízení či jako odstranění vad dovolání.

Nedostatek podmínky řízení, jímž je absence zastoupení žalobkyň advokátem, tedy nebyl odstraněn a dovolací soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Žalovanému nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2003

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu