28 Cdo 1851/2011
Datum rozhodnutí: 03.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1851/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce J. H. , nar. 26. 3. 1941, bytem v Horních Tašovicích 34, Stružná, proti žalovanému Krajskému úřadu Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88, o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5. 5. 2010, č. j. 1370/ZZ/10-2, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 394/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2011, č. j. 14 Co 56/2011-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í


Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 12. 2010, č. j. 16 C 394/2010-27, jímž bylo řízení o žalobě proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství zastaveno, neboť soud shledal, že projednání věci nepřísluší v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, soudům v občanském soudním řízení, ale soudům v rámci správního soudnictví. Soud současně poučil žalobce o možnosti podat žalobu ke správnímu soudu ve lhůtě dle § 72 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 7. 4. 2011, č. j. 16 C 394/2010-47, byl dovolatel vyzván k odstranění nedostatků dovolání včetně splnění podmínky advokátního zastoupení. K tomu mu byla stanovena lhůta deseti dnů.
Doručené výzvě žalobce nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
K tomu Nejvyšší soud podotýká, že na tento závěr nemůže mít vliv ani nepřesnost spočívající v tom, že dovolatel byl poučen, že dovolací soud dovolání v případě neodstranění vytknutých vad odmítne, nikoliv že zastaví dovolací řízení pro nesplnění podmínky povinného zastoupení. Jde jen o formální rozdíl ve způsobu skončení řízení pro nedostatek podání, který brání pokračování v řízení. Odmítnutí dovolání, stejně jako zastavení dovolacího řízení, vede shodně k procesnímu rozhodnutí, jímž se dovolací řízení končí bez posouzení správnosti dovoláním napadeného rozhodnutí. Žalobce byl poučen o nutnosti odstranění nedostatku povinného zastoupení a také o tom, že dovolací řízení bude z procesních důvodů ukončeno, nedojde-li k nápravě, účel poučení tak byl splněn (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4648/2010).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalovanému, který by jinak měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2011


JUDr. Jan E l i á š, Ph.D.
předseda senátu