28 Cdo 182/2012
Datum rozhodnutí: 02.05.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 182/2012


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce P. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a poskytnutí zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 75/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2009, č. j. 68 Co 156/2009-73, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. ledna 2009, č.j. 19 C 75/2008-28, jímž bylo podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) pro vady odmítnuto podání žalobce ze dne 24. 4. 2008.

Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Poté co Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 2. listopadu 2009, č.j. 19 C 75/2008-99, zamítl žádost žalobce, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, jej usnesením ze dne 27. května 2010, č.j. 19 C 75/2008-132, vyzval, aby si ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o tom, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 16. června 2010.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2012
Mgr. Petr Kraus, v. r.
předseda senátu