28 Cdo 1812/2008
Datum rozhodnutí: 21.01.2009
Dotčené předpisy: § 239 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1812/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce m. B., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. J., zastoupenému advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14 C 167/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2007, č.j. 21 Co 308/2007-243, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením výše označeným potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11. 7. 2007, č.j. 14 C 167/97-235, kterým bylo řízení ve věci přerušeno do doby pravomocného skončení řízení ve věci Pozemkového úřadu B. č.j. 2413/92.

Proti usnesení odvolací instance podal žalovaný prostřednictvím své zástupkyně včasné dovolání.

Dovolání není přípustné.

První instance vydala ve věci tzv. nemeritorní usnesení, kterým přerušila řízení. Alternativy dovolání proti tomuto druhu usnesení jsou upraveny v ustanovení § 239 o.s.ř. V příslušných výčtech se připouští dovolání proti usnesením, která mají dopad na další existenci řízení samotného nebo na osoby účastníků. Nikoliv však proti takovým usnesením, která jsou jen výrazem výsady soudu upravovat průběh, resp. vedení řízení.

Strana žalovaná v úvodu dovolání přičítá usnesení odvolacího soudu zásadní právní význam. Odkaz na § 237 odst. 1, 3 o.s.ř. však tvoří obsah ustanovení § 238

a § 238a, nikoli již § 239 o.s.ř.

Z těchto důvodů bylo dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítnuto.

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 21. ledna 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu