28 Cdo 1800/2000
Datum rozhodnutí: 31.08.2000
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1800/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o dovolání l) L. F., 2) M. K. a 3) H. H. jako právních nástupců navrhovatele M. H. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci z 27.3.l998, sp.zn. l2 Co 582/97 (v právní věci navrhovatele M. H. proti odpůrcům l) Z. V., 2) S. O., nyní podnik v likvidaci o nejasném podání, vedeném pod sp.zn. ll C 240/95 Okresního soudu v Olomouci), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 3l. ledna l996 pod čj. ll C 240/95-22, jímž bylo řízení zastaveno a bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, podal včas odvolání navrhovatel (právní nástupce A. H., zemřelé dne 25.3.l996), který se domáhal zrušení usnesení soudu prvního stupně a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Uváděl, že považuje usnesení soudu prvního stupně za vyložené porušení zákona.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. března l998 pod čj. l2 Co 582/97-8l potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a současně vyslovil, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud v důvodech svého rozhodnutí uvedl, že soud prvního stupně správně postupoval podle § 43 odst. l, 2 o.s.ř., když navrhovatelku vyzval opravit a doplnit písemné podání, které v souzeném případě má být návrhem na zahájení řízení, a když ji i instruoval, jak ve věci postupovat. Navrhovatelka však v poskytnuté lhůtě podání neopravila a nedoplnila a neučinil tak ani její právní nástupce, M. H. Krajský soud podrobně zdůvodnil, proč občanský soudní řád trvá na jasnosti a srozumitelnosti podání, zejména v tom směru, čeho se navrhovatel podáním domáhá, a jaké rozhodnutí navrhuje vydat. Odvolací soud též vysvětlil povahu námitky proti soudkyni JUDr. J. J., zejména v tom, že nebylo specifikováno, z jakých konkrétních důvodů se namítala její podjatost, když sama předsedkyně senátu se vyjádřila, že není v žádném poměru ani k věci, ani k účastníkům a jejich zástupcům.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal dovolání M. H., avšak opět, když byl vyzván, aby si zvolil pro řízení o dovolání advokáta a v soudem určené lhůtě třiceti dnů předložil advokátem sepsané dovolání, neučinil tak, a neučinily tak ani jeho právní nástupkyně po tom, když dovolatel dne 9. srpna l999 zemřel. Právní nástupkyně, které na základě sdělení notářky JUDr. E. P. přicházejí v úvahu jako dědičky v první skupině a to l. L. F., 2. M. K. a 3. H. H., roz. S., ačkoliv byly soudem prvního stupně opětovně vyzvány, stejně, jako předtím navrhovatel M. H. podání nedoplnily, neopravily a ani si nezmocnily advokáta pro řízení o dovolání.

Za této situace nezbylo, než řízení o dovolání zastavit.

Podle § 24l odst. l, věta první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Ani M. H., ani jeho právní nástupkyně tuto podmínku nesplňují a pro další řízení bylo proto nezbytné, aby právní nástupkyně M. H. byly advokátem zastoupeny. Jde o podmínku řízení, která musí být splněna, i když snad účastník takové zastoupení nepovažuje subjektivně za důvodné.

K nedostatku podmínky řízení, plynoucí z ustanovení § 24l odst. l o.s.ř., soud musí se zřetelem k ustanovení § l03 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlížet. Protože jde o nedostatek, který bez součinnosti účastníka řízení nelze odstranit, nezbývalo, než podle § l04 odst. l, věta první, o.s.ř. a § 243c o.s.ř. řízení zastavit.

K věci je však třeba podotknout, že i kdyby uvedený nedostatek zastoupení (a spolu s ním i nedostatky písemného podání) byly odstraněny, nepominula by pochybnost o samotné přípustnosti dovolání, když toto směřovalo proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, o zastavení řízení (arg. § 238a odst. l o.s.ř.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 o.s.ř. a § l46 odst. l písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 31. srpna 2000

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková