28 Cdo 1799/2011
Datum rozhodnutí: 18.08.2011
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 1799/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobců a) J. H. , zastoupeného JUDr. Jiřím Janebou, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15 a b) V. S. , zastoupené Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem se sídlem Hradec Králové, Jeronýmova 814, proti žalovaným 1) Ing. M. H. , a 2) M. H. , zastoupeného JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem Trutnov, Svatojánské náměstí 47, o neplatnosti kupní smlouvy a vrácení věci , vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 8 C 77/2007, o dovolání prvního žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 12. 2010, č. j. 38 Co 27/2010-316, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Podle ustanovení § 240 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).
Podle ustanovení § 57 o.s.ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odstavec 2 věta první a druhá). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).
Z obsahu spisu zejména z dokladu o doručení rozsudku odvolacího soudu - plyne, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 12. 2010, č. j. 38 Co 27/2010-316, byl právnímu zástupci žalobce a) doručen dne 22. 12. 2010, takže dvouměsíční lhůta k podání dovolání uplynula žalobci a) dnem 22. 2. 2011 (úterý). Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce a) faxem a k poštovní přepravě dne 23. 2. 2011.
Z uvedeného je zřejmé, že žalobce a) podal dovolání po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218a o.s.ř. pro opožděnost odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalovaným prokazatelné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2011 JUDr. Iva B r o ž o v á
předsedkyně senátu