28 Cdo 1774/2010
Datum rozhodnutí: 01.06.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
28 Cdo 1774/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobkyně V. P ., proti žalovaným 1) Troubecké hospodářské a. s., se sídlem 751 02 Troubky nad Bečvou, Roketská 786/21, 2) Mgr. J. Z., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Přerově, pod sp. zn. 40 Nc 429/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 27. srpna 2009, č. j. 12 Co 308/2009-51, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci, usnesením ze dne 27. srpna 2009, č. j. 12 Co 308/2009-51, potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově, ze dne 29. června 2009, č j. 40 Nc 429/2009-53, jímž bylo odmítnuto podání žalobkyně ze dne 4. března 2009.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 9. února 2010, č. j. 40 Nc 429/2009-88, doručeným dne 17. února 2010 (srov. doručenku č. l. 88) vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 10. dnů od doručení usnesení.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatelka musí být zastoupena advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. června 2010
JUDr. František Ištvánek, v. r. předseda senátu