28 Cdo 1756/2013
Datum rozhodnutí: 22.08.2013
Dotčené předpisy: § 99 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1756/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobce: město Loket , se sídlem Loket, T. G. Masaryka 1/69, zastoupeno JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou v Karlových Varech, Vítězná 10, proti žalovanému: Lesy České republiky, s. p. , se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 15 C 129/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2013, č. j. 11 Co 5/2013-58, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2013, č.j. 28 Cdo 1756/2013-84, opravuje se v označení čísla jednacího rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21.3. 2013 tak, že jde správně o číslo jednací 10 Co 5/2013-58 .
Stejně tak se tento opravuje údaj v záhlaví shora uvedeného rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku bylo rozhodnutí odvolacího soudu označeno jako Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2013, č.j. 11 Co 5/2013-58 . Tento údaj byl uveden jak v záhlaví rozsudku, tak v jeho výroku.
Přitom podle obsahu spisu předmětem dovolacího přezkumu a tedy i výroku rozsudku dovolacího soudu byl rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2013, č.j. 10 Co 5/2013-58.
Podle § 164 věty první a druhé před středníkem, o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech a rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.
Za použití tohoto ustanovení, které je aplikovatelné i pro dovolací řízení (§ 243b o.s.ř., v platném znění) předseda senátu dovolacího soudu přistoupil k opravě shora uvedené zřejmé chyby v psaní vydáním tohoto opravného usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2013
JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu