28 Cdo 1750/2011
Datum rozhodnutí: 08.06.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1750/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci podání P. P., označeného nižšími instancemi jako žalobce, proti žalovaným: 1) Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) V. T. , o 11.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 23 C 307/2009, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.7.2010, č.j. 29 Co 202/2010-45, takto
I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í : Ve věci odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.
Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu zaslal P. P. podání, která tituloval jako Dovolání k NS a Stížnost k ÚS ČR.
Jmenovaný není ve věci právně zastoupen, přičemž tento nedostatek řízení
ani po obdržení výzvy neodstranil. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla dne 29. 10. 2010 Obvodním soudem pro Prahu 2 pravomocně zamítnuta.
Z tohoto důvodu Nejvyšší soud rozhodl na základě ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. o zastavení dovolacího řízení ve věci.
Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 8. června 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu