28 Cdo 1748/2011
Datum rozhodnutí: 03.08.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1748/2011


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1. České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2. I. Ch., 3. JUDr. Š. B., 4. N. J., 5. V. H., 6. T. V., 7. P. V., 8. M. Š. 9.. R. W., 10. JUDr. V. T., a 11. České advokátní Š. , o zaplacení 5.000.000,- Kč , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 282/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2010, č. j. 25 Co 295/2010-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 6. 2010, č. j. 23 C 282/2008-86, jímž byl pro vady odmítnut návrh žalobce na zahájení řízení (viz § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudní řádu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen o. s. ř. ).

Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Žalobce byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 1. 2011, č. j. 23 C 282/2008-106, vyzván k tomu, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K tomu mu byla stanovena lhůta 5 dnů; současně byl žalobce poučen, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2011

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu