28 Cdo 1727/2007
Datum rozhodnutí: 10.05.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1727/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce M. V., proti žalované A. V., zastoupené advokátkou, o určení platnosti nájemní smlouvy a o určení, že závazkový vztah nezanikl, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 9 C 69/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2006, č. j. 19 Co 303/2006-52, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Trutnově jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 9. 12. 2005, č. j. 9 C 69/2005-37, zamítl návrh žalobce na určení, že nájemní smlouva ze dne 5. 1. 1999 uzavřená mezi žalobcem a žalovanou je platná, a že závazkový vztah založený touto smlouvou nezanikl. Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 2. 11. 2006, č. j. 19 Co 303/2006-52, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.


Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 16. 2. 2007 dovolání (č. l. 57). Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. 2. 2007, č. j. 9 C 69/2005-59, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň poučil dovolatele, že nebude-li ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolateli doručeno dne 27. 2. 2007. Do dne rozhodnutí dovolacího soudu odvolatel výzvě soudu nevyhověl.


Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o. s. ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o. s. ř.), o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o. s. ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o. s. ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř.


V této věci uplatnil dovolatel své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložil, že by sám byl osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o. s. ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o. s. ř. a § 43 odst. 1 o. s. ř., poskytl dovolateli formou svého usnesení ze dne 21. 2. 2007, č. j. 9 C 69/2005-59, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolateli přiměřenou lhůtu 30 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolateli se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolateli řádně doručeno dne 27. 2. 2007. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.


Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o. s. ř. za použití ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., aniž mohl zkoumat meritorně obsah podaného dovolání.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 o. s. ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolatel nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. května 2007


JUDr. Josef Rakovský,v. r.


předseda senátu