28 Cdo 1718/2001
Datum rozhodnutí: 27.11.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1718/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Milana Pokorného, CSc., o dovolání L. J., podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 1. 10. 1998, sp. zn. 13 Co 967/98 (v právní věci žalobce Město H. proti žalovaným 1/ L. J. a 2/ S. J., o vyklizení bytu, vedené pod sp. zn. 25 C 205/97 Okresního soudu Karviné, pobočka v Havířově), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 1. října 1998 pod č. j. 13 Co 967/98 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné, pobočky v Havířově ze dne 26. března 1998 pod č. j. 25 C 205/97-22, jímž bylo žalovaným uloženo, aby do 15 dnů od právní moci rozsudku vyklidili byt č. 4, sestávající z kuchyně a 3 pokojů s příslušenstvím v domě č. p. 272 na ul. G. č. 21, v H. Š. Současně tento soud uznal žalované povinnými zaplatit žalobci rukou společnou a nerozdílnou 1.000,- Kč na nákladech řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku. Odvolací soud ve svém rozsudku vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala včas dovolání žalovaná 1/ L. J.; svým podáním vyjádřila nesouhlas s rozsudkem .

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a v dovolání také neupřesnila důvody, pro které dovolání podává, neoznačila důkazy k prokázání důvodů dovolání a neuvedla, čeho se dovoláním domáhá, vyzval ji Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov usnesením ze dne 15. února 2001 pod č. j. 25 C 205/97-54, aby ve lhůtě patnácti dnů tyto nedostatky odstranila; soud prvního stupně dovolatelku rovněž poučil o následcích neodstranění vad dovolání, tj. o možnosti dovolacího soudu řízení zastavit.

Dovolatelka, jíž byla výzva na odstranění vad podání řádně doručena dne 26. 2. 2001 vady dovolání neodstranila.

Při posuzování tohoto dovolání dovolací soud vycházel z ustanovení dvanácté části, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona, anebo po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů (tj. podle ustanovení občanského soudního řádu zákona č. 99/1963 Sb. a zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění před novelizací, provedené zákonem č. 30/2000 Sb.).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání; podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. musí být dovolání sepsáno advokátem.

Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. o tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, je ustanovením donucující povahy, jež nepřipouští výjimky; nedostatek tohoto zastoupení je nedostatkem bránícím v pokračování řízení o dovolání, jestliže dovolatel přes výzvu a poučení uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstraní. Tento názor byl již vyjádřen v rozhodnutí uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem, pod č. 13/1993.

Rovněž neodstranění nedostatků, týkajících se obsahu dovolání, jak je upřesnil ve zmíněném usnesení ze dne 15. února 2001 Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov brání věcnému vyřízení dovolání.

Z uvedených důvodů nezbylo, než aby dovolací soud řízení o dovolání zastavil podle § 243c odst. 1 o. s. ř. za použití § 211 o. s. ř. a § 104 odst. 2, věta třetí o. s. ř.

Výrok o nákladech řízení o dovolání se opírá o ustanovení § 243c odst. 4 o. s. ř. za použití ustanovení § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. listopadu 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu