28 Cdo 1691/2000
Datum rozhodnutí: 31.10.2000
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1691/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. P., proti žalovanému S. o. u. L., o mimosoudní rehabilitaci, vedené pod sp. zn. 11 C 30/96 Okresního soudu v Olomouci na dovolání žalobce P. P., podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.6.1998 sp.zn. 16 Co 146/98, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 1998 pod č.j. 16 Co 146/98-123, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen a řízení bylo zastaveno a jímž bylo vysloveno, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení u soudů obou stupňů, podal včas dovolání žalobce, který se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí a vyhovění původní žalobě, protože se domnívá, že svůj nárok uplatnil proti tomu, kdo je účastníkem právního vztahu, jímž je subjekt, který má způsobilost být účastníkem řízení.

Žalobce podal dovolání, ačkoliv nebyl zastoupen advokátem, jak stanoví § 241 odst.1 o.s.ř. Přestože byl žalobce usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 11.10.1999 pod č.j. 10 C 30/96 -138 vyzván, aby ve lhůtě třiceti dní si zvolil zástupcem advokáta a tuto skutečnost soudu doložil, nestalo se tak a žalobce zůstal nadále v dovolacím řízení nezastoupen.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. dovolání musí být vedle obecných náležitostí ( § 42 odst. 4 o.s.ř. ), po stránce právní zajištěno i povinným právním zastoupení dovolatele, který sám nemá právnické vzdělání. Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou řízení o dovolání, týkající se účastníka řízení ( dovolatele ), jejíž nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení ve věci samé končí.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř. ( § 243 o.s.ř. ) kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř., jde -li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

V předmětné právní věci navrhovatel nevyhověl výzvě soudu, aby odstranil nedostatek právního zastoupení, Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. řízení zastavit.

Navrhovatel nebyl v řízení úspěšný, a protože odpůrci náklady řízení nevznikly, bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 31. října 2000

JUDr. Oldřich J e h l i č k a CSc.

předseda senátu