28 Cdo 162/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:
28 Cdo 162/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce S. m. O., m. o. O. j., zastoupeném advokátkou, proti žalovanému

J. K., o zaplacení částky ve výši 17.064,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 23 C 50/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 18.9.2008, č.j. 42 Co 508/2008-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 24. 6. 2008, č.j. 23 C 50/2008 40, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 17.064,- Kč.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 9. 2008, č.j. 42 Co 508/2008-58, odvolání žalovaného odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítal, že řízení bylo postiženo vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Žalobce se k podanému dovolání nevyjádřil.

Dovolací soud zjistil, že dovolání je včasné a podané oprávněnou osobou. Dovolání však není přípustné. Dovolatel navíc není zastoupen advokátem ani notářem, ani netvrdí, že by měl právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. směřuje-li dovolání proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné, není nedostatek podmínky povinného zastoupení důvodem pro postup podle ustanovení

§ 104 odst. 2 o.s.ř. a pro zastavení dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř. není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné ve věcech, v nichž bylo dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží. V projednávané věci napadl žalovaný rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek prvního stupně, jímž bylo vyhověno žalobě

o zaplacení částky 7.899,81 Kč s příslušenstvím. Protože se jedná o peněžité plnění

a uvedená jistina je nižší než 20.000,- Kč, není dovolání podle § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009

JUDr. Iva Brožová, v. r.

předsedkyně senátu