28 Cdo 157/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 157/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause o dovolání dovolatelů a) T. F. L. , zastoupeného JUDr. Karlem Hutňanem, 270 64 Mšec, Kalivodská 390, a b) L. V., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 9. 2010, sp. zn. 20 Co 440/2010, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 14 C 86/2009 (žalobců a) Thomase F. Lederera, zastoupeného JUDr. Karlem Hutňanem, advokátem, a b) Ladislava Vrány, proti žalovaným: 1) Zdravotnímu ústavu v Hradci Králové , Hradec Králové, Habrmanova 154, zastoupenému JUDr. Karlem Havlíčkem, advokátem, 547 00 Náchod, Tyršova 64, 2) Městu Náchod, 547 01 Náchod, Masarykova 40, zastoupenému JUDr. Blankou Štěpánovou, advokátkou, 547 00 Náchod, Kramolna 61, 3) I. H., 4) J. H. , a 5) České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, o určení vlastnictví), takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. 3. 2011, č. j. 28 Cdo 157/2011-204, opravuje se tak, že pouze žalobce a) T. F. L., je zastoupen JUDr. Karlem Hutňanem, 270 64 Mšec, Kalivodská 390.

O d ů v o d n ě n í : V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku bylo nesprávně uvedeno, že oba žalobci sub a) a b) jsou zastoupeni JUDr. Karlem Hutňanem, 270 64 Mšec, Kalivodská 390. Přitom z obsahu spisu je patrno, že takto právně zastoupen je pouze žalobce sub a).

Nejvyšší soud proto opravil tuto zřejmou chybu v psaní postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř., které je vzhledem k ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. použitelné i pro dovolací řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.
předseda senátu