28 Cdo 1564/2005
Datum rozhodnutí: 07.12.2006
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1564/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka o dovolání dovolatelky J. H., proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 1.10.2004, sp. zn. 14 Co 510/2004, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 18 Nc 42/2004, o vydání podílů na nemovitostech v Odeře v okrese Karlovy Vary a ve Vysokém Mýtě u Sedlčan, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně Jitka Hudečková podala dne 2.8.2004 u Okresního soudu v Karlových Varech podání z 30.7.2004, týkající se podílu po rodičích J. M. a B. M. na nemovitostech jsou to lesy, pole a další pozemky patřící k domu čp. 9 v O. a dále jde o stodolu, chlév, pole, lesy a další pozemky ve V. Ch. u S. , které údajně nebyly vráceny v restituci, ale nyní je mají napsané N. R. z O. č. 28 a D. M. z K. V. a některé pozemky mají v držení i Č. l., s.p.

Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze 7.9.2004, čj. 18 Nc 42/2004-6, odmítl podání žalobkyně J. H. ze dne 30.7.2004 ve znění doplňku ze dne 25.8.2004 ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu . V odůvodnění tohoto usnesení bylo uvedeno, že žalobní návrh žalobkyně nemá náležitosti potřebné k jeho projednání v občanském soudním řízení, přičemž žalobkyně doplňujícím podáním z 25.8.2004 sice reagovala na výzvu soudu k odstranění vad podání, ale k potřebnému doplnění a upřesnění podání z 30.7.2004 ze strany žalobkyně nedošlo; nebylo tu zřejmé, vůči komu žalobní návrh směřuje, a zejména v něm není uveden jasný, přesný a srozumitelný i vykonatelný žalobní návrh.

O odvolání žalobkyně J. H. proti uvedenému usnesení soudu prvního stupně rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením z 1.10.2004, sp.zn. 14 Co 510/2004. Tímto usnesením odvolacího soudu bylo usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze 7.9.2004, čj. 18 Nc 42/2004-6, potvrzeno.

V odůvodnění usnesení odvolacího soudu bylo uvedeno, že podání žalobkyně z 30.7.2004 (podané u soudu 2.8.2004) nemělo náležitosti řádné žaloby, jak jsou stanoveny v § 42 odst. 4 a v § 79 odst. 1 občanského soudního řádu, tj. zejména neobsahovalo označení právní věci, jíž se podání z 30.7.2004 týkalo, nebyly v podání vylíčeny rozhodné skutečnosti (zejména ohledně skutku, který má být předmětem soudního řízení, jakož i tvrzení žalobkyně o okolnostech a skutečnostech významných pro řešení této právní věci), označení důkazů, které mají být v řízení provedeny a ani určitý žalobní návrh. Protože uvedené podání žalobkyně trpělo vadami, které brání pokračování v řízení, je třeba souhlasit s tím, že soud prvního stupně ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu podání žalobkyně odmítl, když vady podání nebyly odstraněny žalobkyní ani v jejím odvolání proti usnesení soudu prvního stupně. Proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu jako správné.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně tak, že tu náklady řízení nebyly nikomu příznány.

Usnesení odvolacího soudu z 1.10.2004 (sp.zn. 14 Co 510/2004 Krajského soudu v Plzni) bylo doručeno žalobkyni 7.11.2004 a dne 22.12.2004 (tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu) bylo u Okresního soudu v Karlových Varech podáno žalobkyní J. H. podání z 22.12.2004, označené jako dovolání jímž se domáhala projednání svého původního podání z 30.7.2004 a zaslání odpovědi na ně; dodávala, že jí u právníka nebyly vysvětleny její možnosti a práva v tomto jednání .

Okresní soud v Karlových Varech vydal dne 27.12.2004 usnesení (čj. 18 Nc 42/2004-18), jímž vyzval dovolatelku J. H., aby si pro podání dovolání v této právní věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 1.10.2004, sp.zn. 14 Co 510/2004 . Usnesení soudu prvního stupně obsahovalo i poučení o tom, že nebude-li do 20 dnů od doručení usnesení předložena soudu plná moc zvolenému advokátu a jím sepsané dovolání, dojde k zastavení řízení o dovolání.

Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech z 27.12.2004, čj. 18 Nc 42/2004-18, bylo doručeno J. H. dne 13.1.2005 a adresátka na ně reagovala dne 24.1.2005 podáním, v němž uvedla, že jelikož jsem nesehnala právníka, advokáta a jsem starobní důchodkyně s malým důchodem, prosím, aby mé dovolání bylo dále postoupeno Nejvyššímu soudu ČR .

Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech z 25.5.2005, č.j. 18 Nc 42/2004-39 (které nabylo právní moci 6.5.2005) nebylo vyhověno žádosti žalobkyně J. H. o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro sepsání dovolání a pro zastupování v dovolacím řízení. V usnesení bylo ohledně majetkových poměrů dovolatelky poukazováno na její zjištěné vlastnictví několika pozemkových nemovitostí.

Dovolání dovolatelky J. H. proti již uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni z 1.10.2004 (sp.zn. 14 Co 510/2004) bylo třeba odvolacím soudem posoudit vzhledem k ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu, podle něhož musí být dovolatel fyzická osoba, která nemá právnické vzdělání, zastoupen advokátem (nebo notářem), jímž musí být dovolání sepsáno (§ 241 odst. 4 občanského soudního řádu). Není-li splněna tato podmínka povinného zastoupení dovolatele, uvedená v § 211 občanského soudního řádu, postupuje se obdobně jako podle § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (viz § 241b odst. 2 občanského soudního řádu), podle něhož nepodaří-li se odstranit chybějící zákonem stanovené podmínky řízení, soud řízení zastaví (viz § 104 odst. 2 věta třetí, občanského soudního řádu).

V rozhodnutí uveřejněném pod č. 13/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem, bylo vyloženo, že ustanovení § 241 občanského soudního řádu o tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, je ustanovením donucující povahy, jež nepřipouští vyjímky. Nedostatek tohoto zastoupení je nedostatkem bránícím v pokračování dovolacího řízení. Jestliže dovolatel přes výzvu a poučení soudu uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstraní, bude řízení usnesením dovolacího soudu zastaveno ve smyslu ustanovení § 243c občanského soudního řádu a ustanovení § 104 odst. 4 občanského soudního řádu.

I v daném případě vycházel dovolací soud při posuzování dovolání dovolatelky podle uvedených ustanovení občanského soudního řádu a podle citovaných právních závěrů z uveřejněné judikatury soudů.

Nezbylo proto dovolacímu soudu než přistoupit k zastavení řízení o dovolání dovolatelky podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu pro nesplnění bezvyjímečné podmínky řízení stanovené občanským soudním řádem v ustanovení § 241 odst. 1 a 4.

Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 7. prosince 2006

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu