28 Cdo 1563/2008
Datum rozhodnutí: 22.04.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1563/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Z. p. R., s. p. v l., zastoupenému advokátem, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 158/99, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2007, č.j. 56 Co 149/2007-221, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením výše označeným potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8.8.2006, č.j. 29 C 158/99-199, kterým byl zamítnut návrh žalobce Ing. J. H. na povolení obnovy řízení, vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 156/91. Žalobce byl odvolacím soudem zavázán k zaplacení náhrady nákladů odvolacího řízení žalovanému v částce 4.973,- Kč.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím svého advokáta ve lhůtě dovolání, na jehož obsah včetně doplnění se odkazuje.


Vyjádření k dovolání nebylo podáno.


Dovolání není přípustné.


Nepřípustnost dovolání by mohla být dána již z ryze procesních důvodů. Jestliže podle odvolacího soudu projednal soud prvního stupně věc vzhledem k datu zahájení řízení o obnovu podle znění občanského řádu, které bylo platné před nabytím účinnosti zákona č. 30/2000 Sb., pak by byl nejen odvolací soud, ale i soud dovolací vázán tím, že v řízení před nižší instancí bylo postupováno podle znění o. s. ř. před datem 1. 1. 2001 (na základě hlavy I Přechodných ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb., body 16, 17). Pak by ovšem dovolání žalobce nemohlo být přípustné. Vyplývá to z § 238a o. s. ř. ve znění před nabytím účinnosti zákona č. 30/2000 Sb., který ve věci obnovy řízení dovolání nepřipouštěl. Pak by bylo namístě žalobcovo dovolání proti usnesení odvolací instance, kterým se potvrzuje zamítavé usnesení soudu prvního stupně o obnově řízení, odmítnout (§ 243b odst. 4 věta první, § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).


Ale i v případě postupu dovolacího soudu podle pro odvolatele nyní relevantního ustanovení § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., kterým se dovolání ve věci žaloby na obnovu řízení připouští, nebylo možné dojít k příznivějšímu výsledku pro dovolatele. To tím spíše, že přípustnost dovolání je zde vázána podle odst. 2 posledně zmíněného ustanovení na zásadní právní význam napadeného usnesení odvolací instance.


Takový zásadní právní význam však z napadeného usnesení nevyplývá. Jestliže odvolací soud dovodil ve smyslu § 228 odst. 1 o. s. ř., že žalobce není aktivně věcně legitimován, neboť byl v řízení o věci samé úspěšný, pak Nejvyšší soud nemá důvod nepřejmout závěry odvolacího soudu, opírající se o procesní i hmotněprávní přezkum věci samé. Co se týče skutkové stránky věci, na jejímž základě navrhovatel obnovy řízení napadá vady jednatelského oprávnění zmocněnce ostatních restituentů, pak i zde dovolací soud odkazuje na právní závěry odvolací instance, opírající se o § 33 odst. 2 obč. zák. Dovolací soud též dodává, že je soudem mimořádného přezkumu, nikoliv soudem nalézacím. Nemůže tedy při přezkumu věci o obnovu řízení měnit ten skutkový základ, který byl již zjištěn nižšími instancemi. Tím méně lze ve vztahu k odvolatelovým námitkám, které se týkají specifických (zčásti i skutkových) aspektů případu po stránce hmotněprávní i procesní, dospět k závěru o judikatorním přesahu věci, který je zásadní pro případný závěr o jejím právním významu. Namítal-li odvolatel též podjatost soudkyně JUDr. L., pak tato námitka náleží především do oblasti přezkumu (případné) zmatečnosti rozhodnutí nižší instance a dovolací soud neshledává, že by touto námitkou byl naplněn dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. Ostatně tento důvod by se stal předmětem přezkumu jen tehdy, jestliže by byla dána přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., což v této věci dovolací soud neshledává ani pro judikatorní přesah či kontradikci, ani pro tvrzený rozpor pro věc určující právní otázky s hmotným právem.


Proto dovolací soud odmítl žalobcovo dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř.


Protistraně nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 22. dubna 2009


JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.


předseda senátu