28 Cdo 1546/2003
Datum rozhodnutí: 23.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1546/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně F. B., zastoupené obecným zmocněncem K. K., v dovolacím řízení zastoupené advokátem, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu O., o určení uznání nároku k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 63/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 2. 2003, č. j. 57 Co 4/2003-17, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala ve lhůtě dovolání proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 4. 12. 2002, č. j. 7 C 63/2002-9, o odmítnutí žaloby v důsledku neodstranění vad žaloby (§ 43 odst. 1, 2 o. s. ř.). V dovolání uvedla, že vady žaloby odstranila již v řízení před soudem prvního stupně tak, že dodala i důkazní materiály, které byly přílohou doplněny .

Dovolací soud jinak obecně přípustné dovolání žalobkyně (§ 239 odst. 3 o. s. ř.), s naznačeným dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. (procesní vada řízení), jako zjevně bezdůvodné odmítl (§ 243b odst. 1 o. s. ř.). Byly-li žalobkyni vytknuty vady žaloby spočívající v nedostatku vylíčení rozhodujících skutečností a v nesrozumitelnosti (včetně žalobního petitu), pak tyto vady nemohly být zhojeny pouhým předložením listin k důkazu. Žalobkyně byla povinna k předloženým důkazům samostatně a srozumitelně vylíčit rozhodující skutečnosti, jak jí to ukládá ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř.; o této své povinnosti byla soudem řádně poučena. Nesplnění procesní povinnosti žalobkyní mělo oprávněně za následek odmítnutí žaloby usnesením soudu prvního stupně, potvrzené usnesením odvolacího soudu.

Žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady.

Odůvodnění tohoto usnesení je podáváno ve zkrácené formě, za přiměřeného použití ustanovení § 243c odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2003

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu