28 Cdo 1525/2009
Datum rozhodnutí: 19.05.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1525/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně Ing. Z. P., proti žalovanému Pozemkovému úřadu ve F. M., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 Nc 403/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 25. 3. 2008, č.j. 69 Co 177/2008-16, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci shora uvedeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 23. 1. 2008, č.j. 15 Nc 403/2007-11, kterým bylo zastaveno řízení podle ustanovení § 104 o. s. ř. pro existenci neodstranitelného nedostatku podmínek řízení, neboť označený žalovaný neměl způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu § 19 o. s. ř.


Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.


Soud prvního stupně v rámci postupu podle § 241b o. s. ř. upozornil žalobkyni, že v dovolacím řízení musí být zastoupena advokátem. V usnesení ze dne 26. 2. 2009 tak učinil i s upozorněním na následek nesplnění pokynu, spočívající v zastavení dovolacího řízení. Žalobkyni bylo usnesení doručeno dne 12. 3. 2009, ta však v soudem stanovené lhůtě čtrnácti dnů nezmocnila advokáta ke svému zastoupení a nedostatek povinného zastoupení tak neodstranila. Zaslala pouze soudu prvního stupně dne 24. 3. 2009 další žádost o ustanovení zástupce, o níž nebylo rozhodováno, neboť v této žádosti nebyly tvrzeny žádné nové skutečnosti, pro které by mělo být rozhodnuto odlišně než v usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 9. 2008, č.j. 15 Nc 403/2007-42, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 21. 11. 2008, č.j. 69 Co 653/2008-54, kterým byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a osvobození od soudních poplatků.


Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5, § 241 odst. 1,


§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).


Žalovanému nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 19. května 2009


JUDr. Ludvík David,CSc. , v. r.


předseda senátu