28 Cdo 1504/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1504/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce H. S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1/ K. r. a. s., zastoupenému advokátem, 2/ L. Č. r. s. p. a 3/ P. f. Č. r., o určení vlastnictví k nemovitostem v řízení podle páté části občanského soudního řádu, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp.zn. 3 C 172/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3.10.2005, čj. 18 Co 461/2005- 75, takto :


I. Dovolací řízení s e z a s t a v u j e.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni potvrdil shora uvedeným rozsudkem rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 18.5.2005, jímž tento soud zamítl žalobu na určení, že žalobce je vlastníkem blíže specifikovaných pozemků v katastrálním území Výšina. Soud vyšel ze zjištění, že žalobce uplatnil nárok na vydání těchto pozemků podle druhé části zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. O nároku rozhodl pozemkový úřad zamítavě poprvé 18.4.2000, podruhé 13.12.2001.Toto rozhodnutí nabylo právní moci 5.2.2002, protože oprávněná osoba - žalobce - proti němu nepodala opravný prostředek. Odvolací soud dovodil, že žalobě nelze vyhovět s ohledem na ustanovení § 247 odst. 2 o.s.ř., protože žalobce nevyčerpal přípustné řádné opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu, s nímž v žalobě projednávané v tomto řízení vyslovil nesouhlas.


Právní zástupce žalobce podal dne 2.1.2006 proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, v němž uvedl, že dovolání je přípustné, ledaže (správně zřejmě pokud ) by dovolací soud dospěl k závěru, že rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam. Poukázal na to, že dle odvolacího soudu pozemky nebyly žalobci vydány proto, že byly privatizovány, v čemž spatřoval rozpor s judikaturou Ústavního soudu. Navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil k dalšímu řízení.


Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.

Podáním došlým soudu dne 4.5.2006 právní zástupce žalobce sdělil, že se mu nepodařilo spojit se s klientem a získat jeho další plnou moc k dovolacímu řízení, takže přistupuje ke zpětvzetí dovolání.


Dovolací soud v případě, že dovolatel vezme dovolání zpět, řízení zastaví podle § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. V souladu s tím proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.


Žalovaným účastníkům, kteří by podle výsledku dovolacího řízení měli nárok na náhradu jeho nákladů, prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly, takže náhrada nákladů dovolacího řízení nebyla žalobci uložena (§ 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2007


JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu