28 Cdo 1482/2005
Datum rozhodnutí: 23.11.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1482/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobců A) JUDr. L. Ř. a B) J. Ř., proti žalovaným 1) JUDr. F. V., správci konkurzní podstaty T., a.s. ,,v likvidaci , 2) F. V. a 3) A. V., o určení neplatnosti kupní smlouvy a uložení povinnosti žalovaným, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 C 233/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.2.2005, č.j. 8 Co 139/2005-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které písemným podáním ze dne 4.11.2005, došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 8.11.2005, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o.s.ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r. předseda senátu