28 Cdo 1464/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1464/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Vladimíra Mikuška, v právní věci žalobců 1. K. W. K., a 2. P. K., obou zastoupených advokátem, proti žalovanému O. h. m. P., zast. advokátem, o vydání nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 230/2000, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2003, č.j. 13 Co 275, 276/2003-136, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dne 12. 3. 2004 dovolání, jehož přípustnost dovozovali z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. s tím, že napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. má po právní stránce zásadní význam.


Podáním došlým dovolacímu soudu dne 11. 7. 2006 vzali poté dovolání zcela zpět a navrhli zastavení dovolacího řízení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů přistoupil k zastavení dovolacího řízení za použití § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř.


O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř., § 142 odst. 1 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu