28 Cdo 1462/2005
Datum rozhodnutí: 20.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1462/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobců A) JUDr. F. M. a B) V. M. proti žalovaným 1) P. f. České republiky, a 2) K. Z., za účasti vedlejší účastnice na straně žalobců RNDr.V. K., o určení neplatnosti smlouvy o převodu pozemku a o určení povinnosti žalovaného uzavřít kupní smlouvu, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 10 C 206/2002, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.11.2004, č.j. 57 Co 393/2004-151, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které podáním došlým soudu prvního stupně dne 19.5.2005, vzali zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o.s.ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. července 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu