28 Cdo 1445/2014
Datum rozhodnutí: 07.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1445/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobce DRUŽBA stavební bytové družstvo se sídlem v Brně, Kapucínské náměstí 100/6, IČ: 00047708, právně zastoupeného JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalovanému Statutárnímu městu Brnu se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 1, IČ: 44992785, o zaplacení 28.062,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 113/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. prosince 2013, č. j. 15 Co 271/2013 93, takto:
Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2014, č. j. 28 Cdo 1445/2014-115, opravuje se v údaji o dovolateli tak, že tato část správně zní: o dovolání žalovaného . O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení shora uvedeného usnesení bylo v záhlaví uvedeno označení dovolatele tak, že je jím žalobce. Přitom z obsahu spisu zřetelně plyne, že dovolatelem v této věci byl žalovaný.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Uvedené ustanovení se vztahuje rovněž na případy usnesení (§ 167 odst. 1, věta první o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.). Stejně tak toto ustanovení je použitelné pro dovolací řízení (§ 243b o. s. ř.).
Za použití shora uvedeného ustanovení byla proto shora uvedené chyba v psaní opravena tímto usnesením.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 7. července 2014

JUDr. Josef Rakovský předseda senátu