28 Cdo 1442/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 43 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.

28 Cdo 1442/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně Z. P., za účasti 1) České republiky Ministerstva obrany, zastoupené Vojenským úřadem pro právní zastupování, a 2) P. f. Č. r., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 6 C 121/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29.6.2005, č.j. 33 Co 8/2005-81, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami jako soud prvního stupně usnesením ze dne 1.4.2004, č.j. 6 C 121/2003-65, odmítl žalobu na určení, že žalobkyně je vlastnicí nemovitostí v katastrálním území Z. Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29.6.2005, č.j. 33 Co 8/2005-81, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.


Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 26.10.2005 dovolání (č.l. 85). Soud prvního stupně usnesením ze dne 3.11.2005, č.j. 6 C 121/2003-205, vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc pro zástupce z řad advokátů, eventuálně v téže lhůtě doložila, že žalobkyně má právnické vzdělání. Zároveň poučil dovolatelku, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc či doloženo, že žalobkyně má právnické vzdělání, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolatelce doručeno dne 8.11.2005.


Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.


Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.


V této věci uplatnila dovolatelka své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložila, že by sama byla osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolatelce formou svého usnesení ze dne 3.11.2005, č.j. 6 C 121/2003-205, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolatelce přiměřenou lhůtu 10 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolatelce se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolatelce řádně doručeno dne 8.11.2005. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranila.


Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř., § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Dovolatelka nebyla v dovolacím řízení úspěšná a jiným účastníkům v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu