28 Cdo 1441/2011
Datum rozhodnutí: 11.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.

28 Cdo 1441/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce F. S. ., proti žalovaným 1) A. S. , 2) M. K. a 3) J. S., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 C 49/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2010, č.j. 19 Co 420/2010-72, takto:
I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.
O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem odvolacího soudu výše označeným byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ze dne 15. 7. 2010, kterým byla žaloba zamítnuta.
Proti rozsudku podal žalobce dne 12. 1., resp. 26. 1. 2011 dovolání.
Soud prvního stupně poté žalobce poučil usnesením ze dne 25. 2. 2011 o tom, že dovolání nemá zákonné náležitosti a že je nezbytné zmocnit svým zastoupením v dovolacím řízení advokáta (jiného zástupce podle zákona); jinak bude řízení dovolacím soudem zastaveno.
Žalobci bylo usnesení řádně doručeno dne 4. 3. 2011, ten však na poučení žádným způsobem ve lhůtě stanovené soudem nereagoval.
Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241 odst. 1, § 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).
Žalovaným nevznikly v řízení žádné náklady.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 11. května 2011
JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu