28 Cdo 1436/2002
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1436/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání D. P., zast. advokátem, podanému proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2002, sp. zn. 24 Co 346/2001 (v právní věci žalobce Mgr. J. L., správce konkursní podstaty úpadce I. spol. s r.o., zast. advokátem, proti žalované D. P., zast. advokátem, o vyklizení nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 5 C 94/99) takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci, k rukám jeho právního zástupce, na nákladech řízení o dovolání částku 1.025,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 29.4. 2002, č.j. 24 Co 346/2001-126 zrušil rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.12. 1999 č.j. 5 C 94/99-42 a zastavil předmětné řízení. Žalovaná byla uznána povinnou nahradit žalobci náklady nalézacího i odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které posléze, podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 23.12. 2003, vzala zpět.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.).

Vzhledem ke zpětvzetí dovolání ze strany žalobkyně nezbylo Nejvyššímu soudu ČR jako soudu dovolacímu (§ 10a o.s.ř.) než v souladu s ustanovením § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavit.

Při zastavení dovolacího řízení vzniklo žalobci proti žalované právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř.). Ty mu vznikly následkem podaného vyjádření k dovolání; sazba za tento úkon právní služby se stanoví podle § 7 písm. d/ vyhlášky č. 484/2000 Sb. (v základní výši 3.800,- Kč) s tím, že po dvojím krácení za jediný úkon v řízení a při odmítnutí dovolání (§ 15, § 18 odst. 1 téže vyhlášky) představuje odměna za úkon částku 950,- Kč. Spolu s přičtením režijního paušálu ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.) činí náklady řízení žalobci přiznaných 1.025,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu