28 Cdo 1427/2005
Datum rozhodnutí: 20.07.2005
Dotčené předpisy: § 218 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1427/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., v právní věci žalobce Ing. G. G., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) L. Ž., 2) Ministerstvu zemědělství ČR pozemkovému úřadu v Š., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 C 80/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26.8.2004, č.j. 40 Co 1036/2004-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Šumperku, jako soud prvního stupně, usnesením ze dne 13. 5. 2004,č.j. 10 C 80/2004-37, odmítl podání žalobce ze dne 3. 3. 2004 označené jako určení vlastnictví k nemovitostem k pozemkům a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci, jako soud odvolání, usnesením ze dne 26. 8. 2004, č.j. 40 Co 1036/2004-58, usnesení okresního soudu potvrdil a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 23. 11. 2004, jeho právní zástupkyni dne 27. 11. 2004.

Podáním předaným k poštovní přepravě dne 28. 12. 2004, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 29. 12. 2004, označeným jako dovolání, vyjádřil žalobce nesouhlas se shora uvedeným usnesením odvolacího soudu s tím, že trvá na pokračování v soudním řízení. Uváděl, že mu byla Českou advokátní komorou určena advokátka Mgr. M. S., která předloží dodatečně plnou moc.

K předložení plné moci byla jmenovaná advokátka vyzvána výzvou soudu prvního stupně ze dne 14. 1. 2005 s tím, aby tuto povinnost splnila do 14-ti dní od doručení. Výzva byla doručena advokátce žalobce dne 28. 1. 2005. Podle obsahu úředního záznamu na č.l. 76 p.v. spisu dostavila se tato právní zástupkyně k procesnímu soudu dne 22. 2. 2005 a přislíbila doručit plnou moc do spisu do 1. 3. 2005.

Konečně usnesením soudu prvního stupně ze dne 4.4.2005 byl žalobce vyzván, aby své dovolání ze dne 29. 12. 2004 ve lhůtě 10-ti dnů od doručení výzvy doplnil o náležitosti uvedené v § 241a občanského soudního řádu, zejména aby uvedl, v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se dovolatel domáhá, zejména jak navrhuje, aby dovolací soud rozhodl (dovolací návrh), a to v 5-ti vyhotoveních . Z obsahu odůvodnění vyplývá, že soud prvního stupně do doby vydání této výzvy nepodal odůvodnění dovolání prostřednictvím právní zástupkyně, ač tato byla vyzvána k řádnému doplnění dovolání, přičemž podané dovolání nemá náležitosti § 241a občanského soudního řádu. Odůvodnění rovněž obsahuje poučení, podle něhož v případě nesplnění požadavků výzvy a neodstranění vad dovolání, soud podání odmítne. Usnesení bylo doručeno advokátce dovolatele dne 12. 4. 2005. Do doby předložení spisu dovolacímu soudu (dne 14. 6. 2005) nebylo odůvodnění dovolání do spisu doručeno.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání v této věci plyne z ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř., podle něhož dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby), je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř.

Dovolání může účastník podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.). Zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). V této věci podání sepsané samotným dovolatelem bylo doručeno Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu dovolacímu dne 29. 12. 2004. S ohledem na datum doručení dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu účastníkovi k rukám jeho právní zástupkyně dne 27. 11. 2004, stalo se v zákonné dvouměsíční lhůtě, takže bylo podáno včas.

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). S tímto požadavkem úzce souvisí vymezení dovolacích důvodů. Podle § 241a odst. 2 o.s.ř. lze totiž dovolání podat jen z těchto důvodů:

a)řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,

b) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle § 209 o.s.ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včasném podaném odvolání (§ 43 o.s.ř.). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného, ustanovení § 92 a 95 až 99 a 107a o.s.ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí (§ 243c o.s.ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací postupoval v souladu s citovanými ustanoveními. Přitom dospěl k závěru, že dovolatel vzdor opakovanému poučení se strany soudu prvního stupně nedostál svým povinnostem odstranit vady dovolání tak, aby z něj bylo patrno, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí odvolacího soudu a jaký dovolací návrh činí. Dovolání tak trpí vadami, které brání dalšímu postupu dovolacího řízení a výzva soudu k jejich odstranění (§ 209 a § 43 o.s.ř.) nevedla k nápravě.

K tomu se sluší připomenout, že vzhledem k shora uvedené genezi odstraňování vad podání označeného jako dovolání, jak bylo shora rekapitulováno, už beztak podmínky pro jejich odstranění dány nejsou. Podle § 241b odst. 3 totiž platí, že dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky. Požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.), běží lhůta podle věty první znovu až do právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. S ohledem na shora uvedené skutečnosti nutno proto konstatovat, že k odstranění vad dovolání nedošlo ani poté, co dovolateli byla určena rozhodnutí České advokátní komory advokátka.

Nezbylo proto dovolacímu soudu než podání označeném jako dovolání odmítnout podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o.s.ř.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř. s ohledem na zastavení dovolacího řízení, které představuje neúspěch ve věci, když žalovaným žádné náklady v souvislosti s podáním dovolání zřejmě nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 20. července 2005JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu