28 Cdo 133/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:
28 Cdo 133/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a JUDr. Josefa Rakovského, v právní věci žalobce D. S., zastoupeného advokátem, proti žalované ČR Ú. pro z. s. ve v. m., o zaplacení částky ve výši 104.241,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 69/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12.8.2008, č.j. 55 Co 215/2008-50, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

A. Předchozí průběh řízení

Žalobce se domáhal na žalované zaplacení částky 104.241,- Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení, kterou zaplatil jako kupní cenu na základě neplatné kupní smlouvy.

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně žalobci vyhověl

a rozhodnutím ze dne 21.2.2008, č.j. 15 C 69/2007-31, žalovanou zavázal k zaplacení částky ve výši 104.241,- Kč s příslušenstvím.

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodnutí soudu prvního stupně rozsudkem ze dne 12.8.2008, č.j. 55 Co 215/2008-50, potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 5.2.2009 zpět.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. února 2009

JUDr. Iva Brožová, v. r.

předsedkyně senátu