28 Cdo 1324/2002
Datum rozhodnutí: 25.09.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1324/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání M. K., podaném proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. října 1998 pod sp. zn. 51 Co 129/98 (51 Co 130/98) (v právní věci žalobců 1. D. K. a 2. M. K., zast. advokátem proti žalovanému V. P., zast. advokátkou, o vyklizení bytu, vedené pod sp. zn. 4 C 156/94 Obvodního soudu pro Prahu 7), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. října 1998 pod č. j. 51 Co 129/98 (51 Co 130/98) 141 byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. května 1997 pod č. j. 4 C 156/94-113 ve znění opravného usnesení ze dne 3. února 1998 pod č. j. 4 C 156/94-135, jímž byla zamítnuta žaloba se žádostí, aby žalovanému byla uložena povinnost do 15 dnů od právní moci rozsudku vyklidit a žalobcům vyklizený předat byt o kuchyni a pokoji s příslušenstvím II. kategorie v přízemí domu čp. 443 na parcele č. 682 v k. ú. V. a jímž byli žalobci uznáni povinnými k náhradě nákladů řízení žalovanému.

Proti tomuto rozsudku podal dovolání žalovaný 2. M. K. Po úkonech soudu prvního stupně, provedených za účelem odstranění nedostatků dovolání dovolatel dne 27. června 2002 před Obvodním soudem pro Prahu 7 prohlásil, že bere dovolání zpět v plném rozsahu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání, jakož i dispozice s ním, vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000, Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v tomto usnesení jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou, provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud v důsledku účinného zpětvzetí dovolání řízení o dovolání zastavil podle §243b odst. 4 věty druhé zák. č. 99/1963 Sb. ve znění platném do 31. 12. 2000.

Dovolatel sice zavinil, že řízení o dovolání muselo být zastaveno, žalovanému však, i když by měl právo na náhradu nákladů řízení, žádné prokazatelné náklady nevznikly, bylo proto rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání (srov. ustanovení § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. září 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu