28 Cdo 1309/2013
Datum rozhodnutí: 26.08.2013
Dotčené předpisy: § 236 a násl. o. s. ř.
28 Cdo 1309/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., o dovolání dovolatele P. M., zastoupeného JUDr. Klárou Veselou Samkovou, advokátkou, 120 00 Praha 2, Španělská 6, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 18 Co 400/2007, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 237/95 (žalobce P. U., zastoupeného JUDr. Klárou Veselou Samkovou, 120 00 Praha 2, Španělská 6, proti žalovaným: 1. JUDr. M. B., a 2. D. N., zastoupeným JUDr. Janou Švestkovou, advokátkou, 150 00 Praha 5, Nad Zlíchovem 9, o vydání nemovitostí), takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů tohoto dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356, bylo rozhodnuto o nákladech řízení, k čemuž došlo v souvislosti s projednáním žaloby žalobce předcházejícím rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 proti žalovaným.

O této žalobě žalobce bylo rozhodnuto zamítnutím žaloby žalobce rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 26. 1. 2006, č. j. 8 C 237/95-231, a žalobci bylo uloženo zaplatit žalovaným na náhradu nákladů řízení 11.454,- Kč a státu na účet Obvodního soudu pro Prahu 6 náklady jím hrazené tak, jak budou stanoveny samostatným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6.

Když pak byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2007, sp. zn. 18 Co 282/2006m potvrzen výrok rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé, ale byly zrušeny výroky o náhradě nákladů řízení, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 6 nově usnesením ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356, tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným náklady soudního řízení ve výši 22.598,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení a dále zaplatit státu na účet Obvodního soudu pro Prahu 6 na náhradu jím placených nákladů tohoto řízení částku 7.077,- Kč rovněž do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O odvolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356, bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 18 Co 400/2007, a to tak, že uvedené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356, bylo potvrzeno a bylo také rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání žalobce proti uvedenému usnesení soudu prvního stupně ze dne 2. 8. 2007 není důvodné. V tomto usnesení odvolacího soudu bylo uvedeno poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

O dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2007, sp. zn. 18 Co 282/2006, bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2013, 28 Cdo 1308/2013, a to tak, že dovolání žalobce proti uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze bylo odmítnuto a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů tohoto dovolacího řízení.

Dovolacímu soudu bylo spolu s dovoláním žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé (rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2007, sp. zn. 18 Co 282/2006) předloženo k rozhodnutí i odvolacím soudem následně vydané usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 18 Co 400/2007 (jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356), s tím, že z obsahu dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé vyplývá i dovolání žalobce proti tomuto usnesení odvolacího soudu ze dne 25. 9. 2007, týkajícímu se následně jen náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím.

Ke konečnému vyřešení dovolacího řízení o podaném dovolání jak proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jež bylo vedeno v právní věci sp. zn. 8 C 237/95 Obvodního soudu pro Prahu 6, tak i o nákladech řízení před soudem prvního i druhého stupně v uvedené právní věci, přikročil dovolací soud i k vydání tohoto usnesení (ve výroku uvedeném), a to ve znění odmítnutí dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 18 Co 400/2007, potvrzujícímu usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2007, č. j. 8 C 237/95-356, týkajícímu se jen otázky náhrady nákladů řízení.

Dovolání směřující pouze proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení není občanským soudem připuštěno (viz § 236 a násl. občanského soudního řádu v části čtvrté, hlavě třetí pod označením Přípustnost dovolání ) a proto mohlo být o takovém dovolání rozhodnuto jen jeho odmítnutím.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. srpna 2013

JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu