28 Cdo 1306/2003
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1306/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání A) J. T. a B) RNDr. A. V., zastoupených advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 4.2.2003, sp. zn. 16 Co 385/2002, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 164/2001 / žalobců: A) J. T. a B) RNDr. A. V., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) V. P. a 2) T. P., zastoupených advokátem, o vydání věcí podle zákona č. 87/1991 Sb. / takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobců, podané u soudu 17.12.1991 (v průběhu řízení upravované), domáhající se uložení povinnosti žalovaných uzavřít se žalobci dohodu o vydání domu čp. 621 a pozemků parc. č. 1055 a parc. č. 1056/1 v P., bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 12 C 164/2001-268, jímž bylo zastaveno řízení mezi žalobci a žalovanou D. P. a žaloba žalobců vůči žalovaným V. P. a T. P. byla zamítnuta. Žalobcům bylo uloženo zaplatit žalovaným na náhradu nákladů řízení 24.935,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

O odvolání žalobců proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Praze ze 4.2.2003, sp. zn. 16 Co 385/2002. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku ohledně vydání tří čtvrtin žalobci uváděných nemovitostí; ve výroku o náhradě nákladů řízení byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že žalovaným nebyla přiznána náhrada nákladů řízení; žalovaným nebyla přiznána ani náhrada nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu, doručenému advokátu, který žalobce v řízení zastupoval, dne 28.2.2003, bylo ze strany žalobců podáno dovolání u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 23.4.2003, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Toto dovolání bylo dne 24.11.2003 vzato dovolateli zcela zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Ve smyslu tohoto ustanovení občanského soudního řádu bylo postupováno i v daném případě a řízení o dovolání žalobců bylo po jeho zpětvzetí ( v celém rozsahu ) zastaveno.

Pro přiznání náhrady nákladů řízení o dovolání některému z účastníků řízení nebyly shledány zákonné předpoklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu