28 Cdo 1303/99
Datum rozhodnutí: 13.09.2000
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1303/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání L. Č. r., státního podniku, zastoupených advokátem,proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z l8.3.l999, sp.zn. 8 Co 302/99, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp.zn. 6 C 490/98 (žalobce Obce M., zastoupené advokátem, proti žalovaným: l. L. Č. r., zastoupeným advokátem, a 2.P. f. Č. r., o vyklizení pozemků), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem z l8.3.l999, sp.zn. 8 Co 302/99, rozhodl o odvolání žalující obce M., proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově z l8.l2.l998, čj. 6 C 490/98-l26.

Uvedený rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který v řízení zastupoval žalované L. Č. r., dne l9.4.l999 a dovolání ze strany tohoto žalovaného bylo podáno u Okresního soudu v Českém Krumlově dne l4.5.l999, tedy ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. l občanského soudního řádu.

Podáním z l2.9.2000, které došlo Nejvyššímu soudu dne l3.9.2000, vzaly žalované L. Č. r. prostřednictvím svého zástupce (advokáta) zpět své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 243b odst. 4, věta druhá, občanského soudního řádu (zákona č. 99/l963 Sb. ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 62/l996 Sb.) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Podle tohoto ustanovení postupoval odvolací soud i v daném případě a přikročil k zastavení řízení o dovolání v důsledku toho, že dovolatel vzal své dovolání zcela zpět.

O nákladech řízení o dovolání rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § l46 odst. l písm. c/ občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. září 2000

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc.

předseda senátu