28 Cdo 1237/2003
Datum rozhodnutí: 29.10.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1237/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně G. B., zastoupené advokátem, proti žalovanému S. l. l. J. L., s. p., zastoupenému advokátem, o uložení povinnosti k uzavření dohody o vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 5 C 88/92, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. února 2002, č. j. 21 Co 471/200-725, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 11. února 2002, č. j. 21 Co 471/2000-725, odmítl odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. června 2000, č. j. 5 C 88/92-695, kterým soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost uzavřít se žalobkyní dohodu o vydání předmětných nemovitostí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. To však vzal zpět podáním ze dne 6. srpna 2003.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudního řád (dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací, věc projednal a rozhodl podle znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2000, neboť odvolací soud v tomto případě napadeným usnesením rozhodoval o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně vydanému ještě před účinností uvedené novely.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř., řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. s tím, že žalobkyni, která by měla na náhradu nákladů řízení nárok, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 29. října 2003JUDr. Iva Brožová, v. r.

předsedkyně senátu