28 Cdo 1201/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1201/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce R. V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. V., zastoupené advokátkou, 2) Městu Ú. n. L., zastoupenému advokátem, o určení neplatnosti smlouvy o převodu bytové jednotky, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 8 C 355/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 3. 2004, č. j. 10 Co 90/2004-75, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek z dovolání, zaplacený žalobcem částečně ve výši 1.000,- Kč, a to prostřednictvím Okresního soudu v Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce vzal podáním ze dne 25. 4. 2005 své dovolání zpět. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Dovolací soud rozhodl v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb. o vrácení soudního poplatku z dovolání žalobci v té výši, v jaké byl zaplacen. Poplatek bude vrácen prostřednictvím soudu prvního stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu