28 Cdo 1192/2001
Datum rozhodnutí: 25.04.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1192/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehlička, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Milana Pokorného, CSc., o dovolání J. H., zast. advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 31.1.2001, sp.zn. 12 Co 560/99 (v právní věci žalobce M. V., zast. advokátem proti žalovanému J. H., zast. advokátem, o přechod vlastnického práva k nemovitostem, vedené pod sp.zn. 5 C 989/93 Okresního soudu v Třebíči), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31.1.2001 pod čj. 12 Co 560/99-160, jímž byl v napadeném přisuzujícím výroku o věci samé rozsudek soudu prvního stupně potvrzen, podal dovolání žalovaný, který navrhl rozsudek Krajského soudu v Brně zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení.

Toto dovolání, podané advokátem (zmocněncem žalovaného) žalovaný svým podáním ze dne 13.6.2001, které bylo podáno Okresnímu soudu v Třebíči téhož dne, tj. 13.6.2001, vzal zpět, s tím, že mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena mimosoudní dohoda.

Nejvyšší soud jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání, jakož i dispozice s ním, vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v tomto usnesení jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou, provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Nejvyšší soud v důsledku účinného zpětvzetí dovolání řízení o dovolání zastavil podle § 243b odst. 4 věty druhé zák. č. 99/1963 Sb. ve znění platném do 31.12.2000.

Dovolatel sice zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobce však, i když by měl právo na náhradu nákladů řízení, žádné prokazatelné náklady nevznikly; bylo proto rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání (srov. ustanovení § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. dubna 2002

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu