28 Cdo 1191/2009
Datum rozhodnutí: 10.04.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1191/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobce V. N., proti žalovanému M. G., zastoupenému advokátkou, o zaplacení částky ve výši 25.692,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp.zn. 110 C 355/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 16.6.2008, č.j. 11 Co 232/2008-61, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dne 14.8.2008 u Nejvyššího soudu dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.6.2008, č.j. 11 Co 232/2008-61, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ze dne 3.4.2007, č.j. 110 C 355/2006-35, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku 25.692,- Kč s příslušenstvím.


Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově usnesením ze dne 3.9.2008, č.j. 110 C 355/2006-72, žalobce vyzval, aby prokázal, že je zastoupen advokátem nebo notářem, a uložil k tomu žalobci lhůtu 30 dnů. Žalobce byl poučen, že nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo notářem a že pokud nebude podání řádně ve stanovené lhůtě doplněno, soud řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 11.9.2008; žalovaný však výzvě dosud nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.


Žalovaný tedy přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi proto řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalovanému prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 10. dubna 2009


JUDr. Iva Brožová, v. r.


předsedkyně senátu