28 Cdo 1133/2002
Datum rozhodnutí: 25.09.2002
Dotčené předpisy: § 243 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1133/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání K. K., zast. advokátem, podaném proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 7. 6. 2001 sp. zn. 12 Co 25/2001 (v právní věci žalobkyně K. K., zast. advokátem, proti žalovanému Městu P., zast. advokátem, o přechod nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 16 C 79/99), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 7. června 2001 pod č. j. 12 Co 25/2001-115 potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18. července 2000 pod č. j. 16 C 79/99-89, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobkyně domáhala určení, že je nájemkyní bytu č. 16 o velikosti 3 + 1 v 5. podlaží domu v P. Odvolací soud současně tímto rozsudkem uznal žalobkyni povinnou nahradit žalovanému náklady odvolacího řízení v částce 2.150,- Kč do 3 dnů k rukám právního zástupce žalovaného; návrh žalobkyně na připuštění dovolání zamítl.

Proti tomuto rozsudku, jehož stejnopis písemného vyhotovení byl advokátovi žalobkyně doručen 27. 7: 2001 (na doručence adresát uvedl datum 27. 6: 2001, i když je nepochybné, že se jednalo o přepsání, protože úprava předsedkyně senátu soudní kanceláři na doručení účastníkům řízení byla dána až 23. 7. 2001 a soudní kanceláří vypravena až 26. 7: 2001 /č. l. 118/ spisu a také otisk razítka vydávajícího pracovníka pošty na doručence nese datum 27. 7. 2001), podal právní zástupce žalobkyně osobně u Okresního soudu Plzeň-město dovolání dne 25. 9: 2001 /č. l. 119 spisu/.

Nejvyšší soud jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. V předmětné věci bylo řízení zahájeno před účinností zákona č. 30/2000 Sb., před jeho účinností bylo rovněž rozhodnuto soudem prvního stupně a též odvolací soud o věci rozhodl po řízení provedeném podle předpisů, účinných před účinností novely občanského soudního řádu, k níž došlo již citovaným zákonem č. 30/2000 Sb. Ostatně i sám právní zástupce žalobkyně postupoval na odvolacím jednání dne 7. 6. 2001 ve smyslu předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2001, tedy přede dnem účinnosti zákona č. 30/2000 Sb., když pro případ, kdyby odvolací soud odvolání nevyhověl navrhl připuštění dovolání.

Za této situace dovolacímu soudu nezbylo, než postupovat podle dosavadních předpisů účinných před 1. lednem 2001 i při zkoumání, zda byla dodržena lhůta k podání dovolání. Tu bylo zjištěno, že rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 27. 7: 2001; jestliže potom dovolání bylo podáno až 25. 9: 2001, bylo podáno opožděně, protože podle § 240 odst, 1 věty první o. s. ř. před účinností citované novely může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu. Zmeškání této lhůty nelze prominout (§240 odst. 2 věta první o. s. ř.). Dvouměsíční lhůtu počítanou od doručení rozhodnutí odvolacího soudu lze použít jen v případech, které se posuzují podle novelizovaného ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. Dovolací soud v tomto směru poukazuje i na usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 23. července 2001 sp. zn. II. ÚS 154/02, kterým byla v jiné věci řešena problematika včasnosti podaného dovolání.

Dovolací soud proto dovolání podle § 243 odst. 4 o. s. ř. za použití § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. ve znění před účinností novely jako opožděné odmítl, aniž mohla meritorně přezkoumat jeho důvodnost.

O nákladech řízení o dovolání bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 odst. 1 o. s. ř. a § 142 odst. 1 o. s. ř. Dovolatel nebyl v řízení o dovolání úspěšný, žalovanému žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. září 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu