28 Cdo 1130/2005
Datum rozhodnutí: 28.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1130/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobců A/ B. V., a B/ R. V., zastoupených advokátem, proti žalovanému Státními statku K., o vypořádání náhrad podle zákona č. 229/1991 Sb., vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 31 C 290/98, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14.12.2004, čj. 14 Co 425, 426/2004-245, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání směřuje proti shora uvedenému rozsudku, jímž byl v odvolacím řízení potvrzen výrok soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na náhradu za živý inventář ve výši 2,013.417 Kč pro prvého žalobce a ve výši 223. 713 Kč pro druhou žalobkyni. Dovolatelé nesouhlasí s právním posouzením věci a domnívají se, že rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, takže dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.c) o.s.ř.

Dovolací soud se však nemohl přípustností dovolání, ani jeho věcným obsahem, zabývat, protože zjistil, že nebylo podáno v zákonem stanovené lhůtě. Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu. Zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). V dané věci byl rozsudek odvolacího soudu doručen zástupci žalobců dne 14.1.2005, přičemž rozsudek obsahuje správné poučení o dvouměsíční lhůtě a místu k podání dovolání. Dovolání, správně adresované soudu prvního stupně, bylo však podáno na poštu dne 12.4.2005, a soudu došlo 13.4.2005, tedy po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání.

Za této situace nezbylo než dovolání odmítnout jako opožděné (§ 243b odst.5, § 218a o.s.ř.).

Výrok o nákladech řízení je dán tím, že žalovanému, jenž podle výsledku dovolacího řízení by měl nárok na jejich náhradu, prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu