28 Cdo 1107/2010
Datum rozhodnutí: 10.08.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1107/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause, v právní věci žalobkyně: V. M. , proti žalovaným: 1) Zemědělské družstvo Červenka , se sídlem v Července, Svatoplukova 16, 2) Město Uničov , se sídlem v Uničově, Masarykovo náměstí 1 a 3) Pozemkový fond ČR , se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, o žalobě podle části páté občanského soudního řádu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 240/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 17. 6. 2008, č. j. 69 Co 217/2008-243, takto:
I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci shora označeným byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Okresního soudu v Olomouci ze dne 23. 1. 2008, č. j. 14 C 240/2004-190, kterým byla žaloba podaná žalobkyní - v celém rozsahu zamítnuta.
Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dne 29. 9. 2008 dovolání, obsahující současně i žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Dne 15. 10. 2008 rozhodl Okresní soud v Olomouci pod sp. zn. 14 C 240/2004 o žádosti žalobkyně tak, že ji zamítl; dne 5. 11. 2008 vyzval týž soud žalobkyni, aby si zvolila zástupce pro dovolací řízení, případně doložila nabyté právnické vzdělání. Žalobkyně na výzvu soudu nereagovala, tudíž nenaplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).
Z tohoto důvodu Nejvyšší soud rozhodl na základě ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. o zastavení dovolacího řízení ve věci.
V průběhu dovolacího řízení nebyly identifikovány žádné náklady, který by některému z účastníků mohly vzniknout. S ohledem na tuto skutečnost bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto o náhradě nákladů dovolacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku II. usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. srpna 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu