28 Cdo 1047/99
Datum rozhodnutí: 06.12.2000
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1047/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání Ing. F. a J. B. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.dubna 1998, sp.zn. 10 Co 267/98, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp.zn. 7 Nc 157/96, o vydání věci, takto:Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 10. dubna 1998, sp. zn. 10 Co 267/98, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 3. prosince 1997, č.j. 7 Nc 157/96-11, zastavil řízení o vydání věci na základě podané žaloby žalobců, protože žaloba obsahovala vady. Usnesením ze dne 29.srpna 1997 č.j. 7 Nc 157/96-5, proto vyzval žalobce, aby svoji žalobu doplnili ve smyslu ustanovení § 42 a § 79 o.s.ř. ve lhůtě jednoho měsíce. Žalobci však vady neodstranili, i když byli o následcích poučení( řízení proto v souladu s ustanovením § 43 odst.2 o.s.ř. zastavil.

K odvolání žalobců rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 10.dubna 1998, sp.zn. 10 Co 267/98. Odmítl odvolání, protože zjistil, z dokladu o doručení, že žalobcům bylo napadené usnesení doručeno 22.12.1997 a odvolání bylo podáno na poštu k doručení 13.3.1998, tedy po marném uplynutí lhůty k odvolání. Opožděnost zjistil odvolací soud také z data sepsaného odvolání ze dne 8.3.1998, proto mu nezbylo než odvolání pro opožděnost odmítnout.

Usnesení odvolacího soudu bylo doručeno prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky ve Washingtonu dne 29.5.1998, což i žalobci potvrzují ve svém podání ze dne 7.6.1998 ( nazvaném jako odvolání) proti usnesení Okresního soudu v Chomutově, č.j. Nc 157/96-11, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 10 Co 267/98-19, které došlo soudu prvního stupně 17.6.1998, tedy ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst.1 o.s.ř.

Tvrdili, že odvolání datované 23.12.1997, muselo být nejpozději dne 8.1.1998 předáno na poštu k doručení. Vytýkali odvolacímu soudu, že neuvádí jimi zaslané odvolání dne 24.prosince 1997( proto zaslali o tom důkaz soudu prvního stupně dopisem datovaným z 8.března 1998. Uvedli, že pro případ ztráty zásilky č. A 014 330 341 požádali o šetření dne 1.6.1998 (United States Postal Services a Českou poštu) a o výsledku budou informovat. Setrvali na včasnosti podaného odvolání ( které podle nich muselo být nejpozději dne 8.1.1998 předáno na poštu k doručení)( žádali zrušit usnesení soudu obou stupňů a rozhodnout o vydání jim neoprávněné zadržovaného majetku od roku 1985.

Podle ustanovení § 236 odst.1 o.s.ř., dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odvolání odmítnuto je podle ustanovení § 238a odst.1 písm.e/ o.s.ř. dovolání přípustné.

Odvolací soud usnesením ze dne 10.dubna 1998, sp.zn. 10 Co 267/98, odmítnutí odvolání žalobců Ing.F. B. a J. B. odůvodnil opožděným podáním s poukazem na § 204 odst.1 a 2 o.s.ř., které stanoví, že odvolání se podává do 15 dnů od doručení soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Odvolací soud měl za to, že napadené usnesení obsahuje správné poučení o lhůtě i o místu, kam je třeba odvolání doručit. Vycházel z toho, že napadené usnesení bylo žalobcům doručeno dne 22.12.1997 (prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky ve Washingtonu). Běh lhůty tedy začal dnem 23.12.1997 a skončil dne 8.1.1998. Uzavřel, že ze záznamu z pošty v D. USA je patrno, že odvolání bylo podáno na poštu k doručení 13.3.1998 ( což je patrno i z data sepsaného odvolání 8.března 1998( proto s poukazem na ustanovení § 218 odst.1 písm.c/ o.s.ř.odvolání odmítl.

Dovolací soud vzhledem k předloženému potvrzení pošty v Dallasu ze dne 24. prosince 1997 pod č. A 014 330 341, adresovaný soudu prvního stupně jako důkazu o zaslaní odvolání tomuto soudu s datem 23. prosince 1997 ( a přiložených příloh ) zjistil, že odvolací soud rozhodl o podání žalobců ze dne 8.března 1998 (č.l.15), které není odvoláním. Vůbec se nezabýval jeho obsahem, z něhož plyne, že žalobci zaslali soudu prvnímu stupně odvolání z 23.12.1997 registrovaný pod č. A 014 330 341 a nevrátil se jim zpáteční lístek, o jeho převzetí, proto měli za to, že se zásilka ztratila. Zahájili pátraní o zásilce A 014 330 341, předložili doklad pošty z D. o jeho převzetí 24.12.1997. Česká pošta jím sdělila, že soud prvního stupně neodpověděl ve věci šetření této zásilky.

Za tohoto stavu, tedy nebyly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí odvolání pro jeho případně opožděné podání. Nebylo proto možné usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání žalobců pro opožděnost považovat za správné, a proto nezbylo dovolacímu soudu než zrušit rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst.1 a 5 o.s.ř.

V tomto dalším řízení rozhodne odvolací soud o odvolání odvolatelů Ing.F. a J. B. po případném šetření ohledně zásilky podané 24.12.1997 pod č. 014 330 341, i o náhradě nákladů dovolacího řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta třetí, o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. prosince 2000

JUDr. Julie M u r á n s k á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová