28 Cdo 1024/2011
Datum rozhodnutí: 06.08.2013
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. /Sb.
28 Cdo 1024/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským, v právní věci žalobce Ing. Z. Š. bytem v P., P. 804, zastoupeného Mgr. Filipem Maříkem, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášská tř. 9, proti žalované České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, se sídlem v Praze 1, Staroměstské nám. 6, zastoupené JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, o zaplacení částky 6.859.290 Kč s příslušenstvím, ve­dené u Okresního soudu Plzeň- město pod sp. zn. 36 C 234/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 12. 2010, č. j. 61 Co 255/2010-405, ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 6. 12. 2010, č. j. 61 Co 255/2010-409 takto:

Výrok III. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 3. 2013, č.j. 28 Cdo 1024/2011-437, se opravuje tak, že správně zní ,,Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení 118.029,- Kč k rukám Mgr. Filipa Maříka, advokáta se sídlem v Plzni, Mikulášská tř. 9.
O d ů v o d n ě n í :
Ve shora označené právní věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 36 C 234/2008, rozhodoval dovolací soud o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 12. 2010, č. j. 61 Co 255/2010-405, ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 6. 12. 2010, č. j. 61 Co 255/2010-409.
V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku dovolacího soudu (ve výroku III.) však došlo k psací chybě, v důsledku níž bylo nesprávně uvedeno, že ,, Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení 118.029,- Kč k rukám Mgr. Filipa Maříka, advokáta se sídlem v Plzni, Mikulášská tř. 9.
Podle § 164, věty první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
V daném případě shora uvedené chybné označení formy rozhodnutí jako usnesení představuje chybu v psaní, která je odstranitelná postupem podle citovaného ustanovení § 164 o. s. ř., jež je použitelné (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) i pro dovolací řízení. Dovolací soud proto za použití citovaného usnesení přistoupil k vydání tohoto opravného usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. srpna 2013
JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu